Author Archives: pisarz

W piątek 20 maja w Instytucie Akustyki UAM odbędą się warsztaty na temat pomiarów akustycznych w pomieszczeniach prowadzone przez członków zaprzyjaźnionego Koła Naukowego Akustyki Architektonicznej krakowskiej AGH. Zainteresowani będą mieli możliwość aktywnego udziału w pomiarach parametrów akustycznych pomieszczeń,  przedyskutowane zostaną również przykłady przestrzeni charakteryzujących się mało optymalnymi warunkami propagacji dźwięku. Po zakończeniu spotkania planowana jest impreza integracyjna.

Miejsce i termin warsztatów
20 maja 2016 r. (piątek), godz. 15:00
Wydział Fizyki UAM Instytut Akustyki, sala 101

Dodatkowe informacje
https://www.facebook.com/events/1546376879005195/

FB_IMG_1463234046845

ksiegarnia.pwn.pl

Prezentowana rozprawa habilitacyjna to 18 publikacja z serii „Akustyka” Wydawnictwa Naukowego UAM. Z perspektywy studenckiej można ją ocenić jako zwięzłą, treściwą i napisaną intuicyjnym językiem książkę systematyzującą wiedzę nabywaną podczas wykładów z hałasu komunikacyjnego lub ćwiczeń terenowo-laboratoryjnych z akustyki stosowanej. Przeciwko określeniu „skrypt” mógłby jednak zaprotestować chociażby sam autor, ponadto zakres zastosowań wydaje się o wiele większy.
Z recenzji wydawniczej prof. dra hab. inż. Adama Lipowczana wynika, że publikacja ta może być „przydatnym naukowo i aplikacyjnie opracowaniem” w kontekście zwiększonego zapotrzebowania na precyzyjnie ukierunkowane strategiczne mapowanie akustyczne stanowiące immanentny składnik lokalnych programów ochrony środowiska przez hałasem. Recenzowaną monografię da się zinterpretować jako propozycję autorskiego modelu prognozowania hałasu zasadzającego się na pomiarze mocy akustycznej ruchomego źródła dźwięku (pojazdy kołowe) wyznaczonej na podstawie długoczasowego monitoringu hałasu drogowego w wybranych punktach. Autor przywołuje i częściowo opiera się na obowiązującym, zgodnym z unijną dyrektywą 2002/49/WE modelu NMPB 96 (wg francuskiej normy XPS 31-133). Książka ta nie stanowi w żadnym wypadku prostego streszczenia wspomnianego modelu, raczej może być uznana za omówienie czynników istotnych mających wpływ na emisję hałasu pojazdów w zależności od warunków technicznych i środowiskowych.
...continue reading

W dniu 26.01.2016 odbyło się seminarium Instytutu Akustyki, w ramach którego referat pt.: ”Modulacja amplitudowa hałasu turbin wiatrowych” wygłosił dr Piotr Kokowski, adiunkt w Zakładzie Akustyki Środowiska.
Fluktuacje zmierzonego skutecznego poziomu ciśnienia akustycznego w pobliżu turbin wiatrowych osiągają wartości między 5 a 7 dB w zależności od pory dnia. W prognozowaniu przyjmuje się jednak średnią wartość 6 dB i to tylko dla pory wieczorno-nocnej w perspektywie średniorocznej. Porę dzienną można pominąć w obliczeniach, gdyż w tym okresie występuje mniejsza wrażliwość na tego typu hałas. Okresowe fluktuacje amplitudy są zaledwie jednym z uciążliwych czynników ogólnie wpływającym na całkowitą dokuczliwość hałasu turbin.

friendly_turbines
Inżynier Budownictwa 09/2014; str. 122

Nawet jeżeli procedura micrositingu [1] uwzględnia szereg parametrów związanych z warunkami wietrznymi planowanej inwestycji z zakresu OZE [2], określa wymogi konstrukcyjne chociażby co do kształtu śmigieł turbiny, to i tak nie jest w stanie przewidzieć chwilowych zmian adwekcji wirowości oraz gradientu cyrkulacji wiatru, które są kluczowe z punktu widzenia intensywności modulacji amplitudowych.
Autor skonstruował teoretyczny model trzech źródeł niekoherentnych emitujących dźwięk bezkierunkowo. ...continue reading

W trakcie ostatniego spotkania poznańskiej sekcji AES (Audio Engineering Society) [1] w Bibliotece Technicznej Politechniki Poznańskiej wystąpiło dwoje prelegentów.

Pierwszy z nich, mgr inż. Robert Kober wygłosił referat pt. Dynamiczne przetwarzanie dźwięku MIDI za pomocą sensorów smartphone’a. Ogólna tematyka koncentrowała się wokół zagadnień interakcji widza ze „sztuką na żywo”, w tym przypadku sztuką muzyczną. Takie podejście do muzyki nie jest nowatorskie, od kilkunastu lat jest ono rozwijane chociażby przez pochodzącą z RPA Cobi van Tonder [2], kompozytorkę instrumentalno-elektronicznej muzyki artystycznej oddziałującej na słuchacza głównie za pomocą interakcji przestrzennych. Takie trójpunktowe współdziałanie koncert – przestrzeń – widz stanowi jedną z możliwych implementacji efektu Augmented Reality rozwijanej na potrzeby rynku technologii mobilnych [3]. Prelegent zademonstrował praktyczne funkcjonowanie programu analizującego ruch ręki trzymającej smartphone’a odtwarzającego muzykę w czasie rzeczywistym. ...continue reading

W dniu 19.01.2016. odbyło się seminarium Instytutu Akustyki, w ramach którego referat pt.: ”Ultradźwiękowe badania stabilności emulsji w otoczeniu cząstek nanomagnetycznych” wygłosił dr hab. Arkadiusz Józefczak, adiunkt w Zakładzie Akustyki Molekularnej.

Referat stanowił podsumowanie zakończonych w październiku 2015 r. badań w ramach grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki, ponadto rozważania o podobnej tematyce stanowiły przedmiot pracy dyplomowej mgra Roberta Wlazło, absolwenta akustyki UAM.

Prelegent podał podstawowe wiadomości nt. fizykochemii emulsji, m.in. emulsji Pickeringa. Typ ten dobrze nadawał się do badań z udziałem cząstek magnetycznych i ultradźwięków dzięki szczególnym właściwościom micel tworzonych w obrębie tej emulsji. W emulsjach istotna jest frakcja olejowa oraz frakcja rozpuszczalnika, którym najczęściej jest woda. Matematycznie rzecz ujmując mamy do czynienia z układem ciała „nieściśliwego o wysokiej symetrii hamiltonianu” zachowującego afinicznie niezmienniczą energię (Gołubowska 2005:84). W trakcie mieszania obu tych frakcji, w oparciu o zjawisko kawitacji i adekwatnie do intensywności zwilżania, dochodzi do koalescencji kropel oleju, na których brzegach tworzą się jedno- lub  wielokrotne warstwy lipidowe oddziałujące hydrofobowo z rozpuszczalnikiem.

aras_fig2
http://www.hindawi.com/journals/acmp/2015/398219/fig2/

...continue reading