Inne

W zeszłym tygodniu uczestniczyliśmy w Seminarium z Akustyki Budowlanej organizowanym przez firmy: Systemy Pomiarowe oraz Norsonic. Odbyło się ono we Wrocławiu. Seminarium z akustyki budowlanejWyjazd ten był doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy o najnowocześniejsze oprzyrządowanie do przeprowadzania pomiarów, zaznajomienia się ze zmianami w obowiązujących normach, metodami oraz rozwiązaniami pomiarowymi.
Innowacyjne funkcje mierników zaprezentowano wykonując podczas szkolenia pomiary czasu pogłosu, izolacyjności akustycznej oraz zrozumiałości mowy STIPA. W przerwach kawowych mogliśmy samodzielnie dokładnie zapoznać się z miernikiem poziomu dźwięku Nor140, jak również z bomem obrotowym, ze stukaczem wzorcowym oraz wszechkierunkowym źródłem dźwięku. Na sam koniec spotkania zaplanowano pokaz najbardziej spektakularnego sprzętu - kamery akustycznej. Jej możliwości można zobaczyć na filmie. Niestety program do analizy danych z kamery obsługiwany jest tylko na laptopach MacBook.
Ponadto Seminarium stworzyło możliwość do nawiązania znajomości z osobami z innych ośrodków naukowych, związanych z akustyką, jak również z pracownikami firm zajmujących się pomiarami hałasu działającymi na terenie całej Polski.

ksiegarnia.pwn.pl

Prezentowana rozprawa habilitacyjna to 18 publikacja z serii „Akustyka” Wydawnictwa Naukowego UAM. Z perspektywy studenckiej można ją ocenić jako zwięzłą, treściwą i napisaną intuicyjnym językiem książkę systematyzującą wiedzę nabywaną podczas wykładów z hałasu komunikacyjnego lub ćwiczeń terenowo-laboratoryjnych z akustyki stosowanej. Przeciwko określeniu „skrypt” mógłby jednak zaprotestować chociażby sam autor, ponadto zakres zastosowań wydaje się o wiele większy.
Z recenzji wydawniczej prof. dra hab. inż. Adama Lipowczana wynika, że publikacja ta może być „przydatnym naukowo i aplikacyjnie opracowaniem” w kontekście zwiększonego zapotrzebowania na precyzyjnie ukierunkowane strategiczne mapowanie akustyczne stanowiące immanentny składnik lokalnych programów ochrony środowiska przez hałasem. Recenzowaną monografię da się zinterpretować jako propozycję autorskiego modelu prognozowania hałasu zasadzającego się na pomiarze mocy akustycznej ruchomego źródła dźwięku (pojazdy kołowe) wyznaczonej na podstawie długoczasowego monitoringu hałasu drogowego w wybranych punktach. Autor przywołuje i częściowo opiera się na obowiązującym, zgodnym z unijną dyrektywą 2002/49/WE modelu NMPB 96 (wg francuskiej normy XPS 31-133). Książka ta nie stanowi w żadnym wypadku prostego streszczenia wspomnianego modelu, raczej może być uznana za omówienie czynników istotnych mających wpływ na emisję hałasu pojazdów w zależności od warunków technicznych i środowiskowych.
...continue reading

https://amu.edu.pl/content/nadanie-tytulu-doktora-honoris-causa-uam-profesorowi-brianowi-c.j.-mooreowiDnia 9 listopada 2015 roku w Auli im. Lubrańskiego miała miejsce uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Brianowi C.J. Moore'owi, profesorowi percepcji słuchowej Uniwersytetu w Cambridge.

W założonym przez siebie laboratorium badawczym (Hearing Laboratory), profesor zajmuje się zagadnieniami związanymi z percepcją dźwięku przez osoby normalnie słyszące oraz z uszkodzeniami słuchu, czyli holistycznie pojmowaną psychoakustyką oraz psychofizjologią słyszenia. ...continue reading

Nasze koło planuje już wkrótce wziąć udział w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Mamy zamiar dołączyć do trzech komitetów technicznych:
1. KT 105 ds. Elektroakustyki oraz rejestracji dźwięku i obrazu,
2. KT 115 ds. Hałasu w Środowisku,
3. KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej,
w związku z czym musimy wybrać trzech reprezentantów, którzy w imieniu SKA będą uczestniczyli w opracowywaniu norm. Wszystkich zainteresowanych tematem zapraszamy na najbliższe zebranie we wtorek o godz. 17-tej!

Rok 2013 jest dla akustyków rokiem Profesora Marka Kwieka (1913-1962), człowieka zasłużonego dla akustyki w Polsce, twórcy poznańskiego ośrodka akustyki.
Instytut Akustyki postanowił uczcić tę rocznicę przypomnieniem sylwetki Profesora. 6 grudnia br. o godz. 11.30 zapraszamy na uroczyste spotkanie w sali 16 na Wydziale Fizyki UAM.

Program uroczystości jest następujący:

1. Nasz Mistrz – profesorowie: Edward Hojan, Edward Ozimek, Anna Preis, Tomasz Hornowski, Aleksander Sęk, dr hab. Ewa Skrodzka
2. „Dyfrakcja splątanych par fotonów na fali ultradźwiękowej” – prof. dr hab. Piotr Kwiek

W listopadzie w Krakowie odbędzie się jubileuszowa XII Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych Fizyków - coroczne spotkanie studentów fizyki i okolic. OSKNF to przede wszystkim okazja do zaprezentowania swoich zainteresowań naukowych (w formie referatów/plakatów) i usłyszenia o aspektach fizyki, którymi zajmują się inni. Ponadto, ta konferencja stwarza niezwykle przyjazne warunki do poznania innych młodych naukowców i wymiany poglądów z pozostałymi uczestnikami. Kołowiczom, którzy chcieliby wziąć udział w tym wydarzeniu zaleca się rychłe zarejestrowanie się (póki są miejsca) oraz poinformowanie Eli o tym fakcie.

Więcej informacji o XII OSKNFie na stronie internetowej: http://xiiosknf.pl/.